Categories
All Junior High School Social Studies - JHS

Kasaysayan at Pamahalaang Pilipino

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Kasaysayan at Pamahalaang Pilipino

Ang iniwasto at isinapanahong edisyon ng inyong pinagkakatiwalaang teksbuk ay naglalaman ng mas mayaman, tematiko, at organisadong mga aralin sa kasaysayan, kultura, at pamahalaan ng Pilipinas.

Author/s:
Bro. Andrew Gonzales, FSC, Lilia Sta. Ana-Rankin, and Adelaida N. Hukom

Level/s: High School

Serye ng Phoenix sa Araling Panlipunan

Iniwasto at Isinapanahong Edisyon

 

Higit na masaklaw at makabuluhan ang mga aralin, ang edisyong ito ay—

 • nagbibigay sa mga estudyante ng kakayahang umunawa sa kasalukuyang mga isyu at pangyayari sa magaan at maingat na pamamaraan
 • nagbibigay-linaw sa mga puwersang nalikha bilang resulta ng kasalukuyang pagkakalilanlan ng mga Pilipino nang hindi lamang binibigyang-diin ang pangunahing saligan o background ng kasaysayan ng Pilipinas
 • umaalinsunod sa balangkas ng Bagong Kurikulum sa Mataas na Paaralan o New Secondary Education Curriculum

Teksbuk—Naglalaman ng komprehensibong aralin na sinimulan sa pagtalakay sa heograpiya ng bansa bago ang kolonyalismo, panahon ng mga Español, ng Amerikano, at ng pagsasarili. Isinaalang-alang din sa aklat ang pagtalakay sa ating mga naging konstitusyon (1899, 1935, 1973, at 1987). Ang mga talasalitaan, mga tanong tungkol sa aralin, at karagdagang gawain ay nakapaloob sa teksbuk para sa mabisang pagkatuto at maunlad na kasanayang pandamdaming lilinangin ng mga aralin.

Patnubay ng Guro—Sa gabay na ito ay nakapaloob ang mga estratehiyang maaaring gamitin ng mga guro sa pagtalakay ng mga aralin sa teksbuk. Ilan sa mga estratehiyang ito ay ang lektura, panayam, pag-uulat, pagmamasid, pagsasadula, pagdalaw sa mga lugar, talakayan, at grupong talakayan. Kasama rin dito ang mga pamamaraan sa pagpapahalaga na sumusukat sa mga natutuhan ng mga estudyante tulad ng graded recitation, graded seatwork, group report, at dramatization.

Textbook Copyright:

2002

Are you a client?

Get your supporting materials here.

Dr. Ernesto Y. Sibal was one of the few Filipinos in academic publishing who can irrefutably lay claim to these three titles—Patriot, Pioneer and Innovator. A staunch patriot, Dr. Sibal fiercely advocated the vision of designating Filipino-authored books for young Filipino learners. This vision was enabled by the establishment of Alemar’s Bookstore in 1958, and through the foresight and drive of Alegria Rodriguez, who shared in the vision of her husband, she helped galvanized then fledgling Alemar's Bookstore as the place to go for textbooks and school needs, propelling it to become the first established bookstore chains in the country.

CONTACTS

NEWS LETTER

Welcome to the Phoenix Publishing House mailing list sign up form! It's completely free to join and signing up for the list gives you early access to our updates.

We can't wait to fill you in on all the exciting things happening in Phoenix Publishing House. Thank you!

All Right Reserved © 2021

Categories
All Junior High School Social Studies - JHS

Kasaysayan at Kabihasnan ng Asya

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Kasaysayan at Kabihasnan ng Asya

Ang iniwasto at isinapanahong edisyon ng Kasaysayan at Kabihasnan ng Asya ay iniangkop sa pangangailangan ng mga magaaral sa ikalawang antas ng hayskul. Naglalaman ng mga paksa na isinaayos ayon sa tema, mas malinaw na nailalahad ng aklat ang mga aralin tungkol sa kasaysayan, heograpiya, mga sibilisasyon, at kultura ng mga Asyano.

Author/s:
Bro. Andrew Gonzales, FSC at Cristina R. Velez

Level/s: High School

Serye ng Phoenix sa Araling Panlipunan

Iniwasto at Isinapanahong Edisyon

 

Binigyang‑pokus ang mga pandaigdigang problemang ekolohikal tulad ng polusyon at pagkalbo ng kagubatan na wala sa unang edisyon ng aklat. Ipinakikita rito ang mga hakbang na isinasagawa ng mga bansa sa Asya para malunasan ang mga problemang ito.

Mga natatanging katangian:

 • Komprehensibong tinatalakay ang aspektong politikal, relihiyon, kultura at edukasyon, at populasyon ng Asya—mahahalagang aralin sa larangan ng Araling Panlipunan
 • Isinasalaysay ang kasaysayan, heograpiya, at sibilisasyon ng Asya sa perspektibong Asyano
 • Naglalaman ng iba’t ibang mapa na makatutulong sa mga estudyante na maging pamilyar sa iba’t ibang lugar sa Asya
 • Ginawang simple at ayon sa antas ng mga estudyante ang mga pangungusap na ginamit sa aklat

Teksbuk— Sa bawat kabanata ay may panimulang naglalaman ng buod ng tatalakaying aralin. Nagsisilbi itong mainam na transisyon sapagkat ipinakikita ng panimulang buod ang kaugnayan ng mga tinatalakay na konsepto sa mga aralin sa nauna at kasunod na kabanata. Naglalaman din ang teksbuk ng mga tulong sa pag-aaral tulad ng talasalitaan sa dulo ng bawat aralin; at mga katanungang simple at medyo may kahirapan na humihingi ng pagsusuri, sintesis, at pagpapahalaga mula sa mga mag-aaral.

Patnubay ng Guro— Naglalaman ng mga mungkahing gawain na magsisilbing pagsubok sa natutuhan ng mga mag-aaral; mga layuning kognitibo, apektibo, at psychomotor na magsisilbing gabay sa direksiyon ng mga guro; mga kagamitang kakailanganin sa mga gawain; at mga sagot sa Gawaing Pantalakayan ng teksbuk.

Textbook Copyright:

2002

Are you a client?

Get your supporting materials here.

Dr. Ernesto Y. Sibal was one of the few Filipinos in academic publishing who can irrefutably lay claim to these three titles—Patriot, Pioneer and Innovator. A staunch patriot, Dr. Sibal fiercely advocated the vision of designating Filipino-authored books for young Filipino learners. This vision was enabled by the establishment of Alemar’s Bookstore in 1958, and through the foresight and drive of Alegria Rodriguez, who shared in the vision of her husband, she helped galvanized then fledgling Alemar's Bookstore as the place to go for textbooks and school needs, propelling it to become the first established bookstore chains in the country.

CONTACTS

NEWS LETTER

Welcome to the Phoenix Publishing House mailing list sign up form! It's completely free to join and signing up for the list gives you early access to our updates.

We can't wait to fill you in on all the exciting things happening in Phoenix Publishing House. Thank you!

All Right Reserved © 2021

Categories
All Junior High School Social Studies - JHS

Kasaysayan ng Mundo

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Kasaysayan ng Mundo

Masinsing itinuturo ng binagong aklat ang iba’t ibang panahong bumubuo sa makulay na kasaysayan ng daigdig. Mahusay na sinala ang mga aral at saloobing napapaloob sa bawat leksiyon at iniugnay ang mga ito sa kasalukuyang panahon.

Author/s:
Bro. Andrew Gonzales, FSC, Cristina R. Velez, at Elyria C. Bernardino

Level/s: High School

Serye ng Phoenix sa Araling Panlipunan

Iniwasto at Isinapanahong Edisyon

Lalong pinagyaman, ang Kasaysayan ng Mundo ay—

 • komprehensibong tumatalakay sa kasaysayan ng Kanluran, sa ginawa nitong pagpapalawak at pagsakop sa mga lupa sa Bagong Mundo at Asya, iba’t ibang panahon ng tao, at mga digmaan
 • naglalaman ng mga karagdagang bagong paksa upang maging napapanahon ang mga aralin
 • may talasanggunian na nagsisilbing gabay at panghikayat sa karagdagang pagsasaliksik ng mga mag-aaral at talatuntunan upang mapadali ang cross‑reference
 • may apendiks na naghahandog ng organisadong presentasyon ng mahahalagang pangyayari sa mundo sa paraang madaling basahin

Teksbuk— Naglalaman ng makabagong mga estratehiya, mga gawaing nagpapayaman sa kasanayang kognitibo ng mga estudyante, at mga tulong sa pag‑aaral tulad ng Talasalitaan, Gawaing Pantalakayan, at Karagdagang Gawain.

Patnubay ng Guro— Naglalaman ng detalyadong mga hakbang sa pagtuturo ng bawat aralin sa teksbuk.

Textbook Copyright:

2002

Are you a client?

Get your supporting materials here.

Dr. Ernesto Y. Sibal was one of the few Filipinos in academic publishing who can irrefutably lay claim to these three titles—Patriot, Pioneer and Innovator. A staunch patriot, Dr. Sibal fiercely advocated the vision of designating Filipino-authored books for young Filipino learners. This vision was enabled by the establishment of Alemar’s Bookstore in 1958, and through the foresight and drive of Alegria Rodriguez, who shared in the vision of her husband, she helped galvanized then fledgling Alemar's Bookstore as the place to go for textbooks and school needs, propelling it to become the first established bookstore chains in the country.

CONTACTS

NEWS LETTER

Welcome to the Phoenix Publishing House mailing list sign up form! It's completely free to join and signing up for the list gives you early access to our updates.

We can't wait to fill you in on all the exciting things happening in Phoenix Publishing House. Thank you!

All Right Reserved © 2021

Categories
All Junior High School Social Studies - JHS

Asian History and Civilizations

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Asian History and Civilizations

The second book in a new series for Social Studies in English for Philippine high schools, Asian History and Civilizations textbook offers very rich, thematic, and well-organized lessons on Asian history, its culture, and civilizations.

Author/s:
Janet C. Atutubo and Bro. Andrew Gonzalez, FSC

Level/s: High School

This book encourages the students to pursue higher cognitive activities, heighten their awareness on the situations of their Asian neighbors, and make them genuinely involved in their surroundings.

 

The book—

 • is based on, but not limited to BEC
 • offers a thematic approach to the course rather than the standard chronological approach
 • presents data thoroughly
 • careful sifting was done to ensure quality of information—their relevance and value to our time is a great consideration
 • presents the diversity of Asian cultures, peoples, histories, and traditions, which enchant the world for many centuries
 • connects the distant histories to the experiences of the Filipino students today by grounding these in the Philippine setting and experiences
 • makes the students feel their affinity with their Asian brothers and sisters
 • encourages students to use other sources like the library, almanacs, and other references; and avail of their community resources even from different government agencies like the National Statistics Office, the Department of Foreign Affairs, etc.

With this textbook, history becomes a very interesting part of the students’ lives!

Textbook Copyright:

2007

Are you a client?

Get your supporting materials here.

Dr. Ernesto Y. Sibal was one of the few Filipinos in academic publishing who can irrefutably lay claim to these three titles—Patriot, Pioneer and Innovator. A staunch patriot, Dr. Sibal fiercely advocated the vision of designating Filipino-authored books for young Filipino learners. This vision was enabled by the establishment of Alemar’s Bookstore in 1958, and through the foresight and drive of Alegria Rodriguez, who shared in the vision of her husband, she helped galvanized then fledgling Alemar's Bookstore as the place to go for textbooks and school needs, propelling it to become the first established bookstore chains in the country.

CONTACTS

NEWS LETTER

Welcome to the Phoenix Publishing House mailing list sign up form! It's completely free to join and signing up for the list gives you early access to our updates.

We can't wait to fill you in on all the exciting things happening in Phoenix Publishing House. Thank you!

All Right Reserved © 2021

Categories
All Junior High School Social Studies - JHS

World History

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

World History

The widely used history book gives a vivid chronicle of man’s existence and role in society, from the first civilization to the twentieth century. The book not only enhances the historical knowledge of third year students but also develops their values and skills to be more reflective and involved citizens of the world.

Author/s:
Josefa L. Quirante Radford

Level/s: High School

The book—

 • integrates values in the lessons to develop well-informed and responsible citizens
 • uses the historical-chronological and inquiry conceptual approaches in presenting the topics
 • provides questions for discussion, follow‑up activities, and keywords and phrases to assess the students’ knowledge of the lessons
 • is accompanied by a well‑written teachers guide which contains a unit mastery plan, innovative teaching strategies, and suggested classroom activities

Provides students with a detailed and interesting study of world history!

Textbook Copyright:

1986

Are you a client?

Get your supporting materials here.

Dr. Ernesto Y. Sibal was one of the few Filipinos in academic publishing who can irrefutably lay claim to these three titles—Patriot, Pioneer and Innovator. A staunch patriot, Dr. Sibal fiercely advocated the vision of designating Filipino-authored books for young Filipino learners. This vision was enabled by the establishment of Alemar’s Bookstore in 1958, and through the foresight and drive of Alegria Rodriguez, who shared in the vision of her husband, she helped galvanized then fledgling Alemar's Bookstore as the place to go for textbooks and school needs, propelling it to become the first established bookstore chains in the country.

CONTACTS

NEWS LETTER

Welcome to the Phoenix Publishing House mailing list sign up form! It's completely free to join and signing up for the list gives you early access to our updates.

We can't wait to fill you in on all the exciting things happening in Phoenix Publishing House. Thank you!

All Right Reserved © 2021

Categories
All Junior High School Values Education – JHS

Transformative Values Education Series

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Transformative Values Education Series

The Transformative Values Education Series is a part of an attempt of the CEAP Superintendents’ Commission to bring about a culture of transformation in the Philippine society through a revitalized values education program, focusing on the following critical issues: Environment Education, Gender Sensitivity Education, Political Education, and Justice and Peace Education.

Author/s:
Grade 7: Sister Lourdes M. Dulay, ICM
Grade 8: Fr. Romeo B. Gonzales, MS
Grade 9: Sr. Carmeli Ma. V. Catan, OSA
Grade 10: Ma. Belen B. De Jesus, Ph.D.

Level/s: 7, 8, 9, and 10

Attempts to bring forward and facilitates the nurturance of the transformative education core values to the level of the classrooms!

 • The contents of the worktexts are organized along four major themes (having their origin partly from the DepEd Values Education Continuum and from the CEAP Superintendents’ Commission Transformative Education project in 2002).
 • The discussions in the series include: Man/Woman Gender Sensitivity; Man/Woman and their Environment; Man/Woman as Citizens; and Man/Woman, Builders of Justice and Peace.

The New Grade 7— I Am a Child of the Universe is intended to help the students understand themselves, that they are born with talents and wisdom which should give them confidence to handle whatever obstacles that may come their way. The students will be guided to discover their nature, their family roots, gender orientation, their uniqueness, and fundamental rights and duties.

The New Grade 8— My Family: A Gift of God is for the student to establish his/her personal identity in relation to his/her family, community, the nation, nature, and the entire cosmos. This is important in order to sustain the first year lessons on life-giving, life-sustaining, and life-promoting culture.

The New Grade 9— Transformative Citizenry for Nation Building intends to instill in the minds and hearts of our students transformative values education. This effort of transformation is anchored on the vision to realize our political education advocacy, develop self-determination and self-reliance, establish family and societal solidarity, produce socially responsible citizenry, protect democratic rights, and promote national sovereignty.

The New Grade 10— Creating Harmony in the Universe seeks to sensitize the senior students—the young adults to the need to respond to the call for justice and peace; gender sensitivity concern, environmental care, and citizenship duties in their daily life. Having been immersed in these issues in their first, second, and third year lessons, the fourth year students will now advocate for a better quality of life lived in justice, be steeped in environmental ownership, concern for the common good, and uphold equality and being. Henceforth, the students will be one in creating and promoting harmony in the universe.

The Teachers Guides, Learning Guides, and Syllabi contained in this series are especially designed to facilitate their delivery of transformative values education services. Each teachers guide attempts to explain to the teacher how she/he might handle the lesson or lessons contained in the corresponding worktext of the particular year level.

Worktext Copyright:

Grade 7: 2013

Grade 8: 2013

Grade 9: 2014

Grade 10: 2015

Are you a client?

Get your supporting materials here.

Dr. Ernesto Y. Sibal was one of the few Filipinos in academic publishing who can irrefutably lay claim to these three titles—Patriot, Pioneer and Innovator. A staunch patriot, Dr. Sibal fiercely advocated the vision of designating Filipino-authored books for young Filipino learners. This vision was enabled by the establishment of Alemar’s Bookstore in 1958, and through the foresight and drive of Alegria Rodriguez, who shared in the vision of her husband, she helped galvanized then fledgling Alemar's Bookstore as the place to go for textbooks and school needs, propelling it to become the first established bookstore chains in the country.

CONTACTS

NEWS LETTER

Welcome to the Phoenix Publishing House mailing list sign up form! It's completely free to join and signing up for the list gives you early access to our updates.

We can't wait to fill you in on all the exciting things happening in Phoenix Publishing House. Thank you!

All Right Reserved © 2021

Categories
All Junior High School Values Education – JHS

Nakapagbabagong Edukasyon sa Pagpapakatao

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Nakapagbabagong Edukasyon sa Pagpapakatao

Ang programa sa edukasyon sa pagpapakatao na nagbibigay-daan sa tunay na pagbabago para sa mga mag-aaral at paaralan!

Author/s:
Grade 7: Sr. Lourdes M. Dulay, ICM
Grade 8: Fr. Romeo B. Gonzales, MS
Grade 9: Sr. Carmeli Ma. V. Catan, OSA
Grade 10: Ma. Belen B. De Jesus, Ph.D.

Level/s: 7, 8, 9, and 10

 • Isinusulong at pinasisigla ang pagtuturo ng mga pangunahing pagpapahalaga sa nakapagbabagong edukasyon sa antas ng mga silid-aralan
 • Itinataguyod ang pagbabago ng kultura sa lipunang Pilipino sa pamamagitan ng isang pinalakas na programa sa edukasyon sa pagpapakatao sa pagbibigay-pansin sa Pag-unawa sa Kasarian, Kapaligiran, Edukasyong Pulitikal, at Edukasyon sa Katarungan at Kapayapaan
 • Inirerekomenda ng Komisyon ng mga Superintendente ng CEAP (SupCom)
 • Binibigyang kakayahan ang mga mag-aaral na maging tunay na nakapagbabago sa salita, isip, at gawa
 • Tinutulungan silang maunawaan at mapahalagahan nang mas malalim ang papel ng pamilya, nililinang ang kanilang tiwala sa sarili at katatagan ng sarili, at nilalayong gawing sensitibo ang mga mag-aaral—ang mga kabataan—sa pangangailangang tumugon sa tawag ng pagtataguyod ng pagkakasundo sa sansinukob
 • Sa paggamit ng seryeng ito, inaasahan ang mga mag-aaral na: maging mapagpahalaga sa buhay at dangal ng tao; aktibong makilahok sa mga gawain ng pamilya, komunidad, at bayan; itanim sa kanilang mga isip at puso ang mga nakapagbabagong pagpapahalaga sa pagkamamamayan; at itaguyod nang may pananagutan ang mas mabuting kalidad ng buhay.

Karapatang-ari:

Baitang 7: 2017

Baitang 8: 2017

Baitang 9: 2017

Baitang 10: 2017

Are you a client?

Get your supporting materials here.

Dr. Ernesto Y. Sibal was one of the few Filipinos in academic publishing who can irrefutably lay claim to these three titles—Patriot, Pioneer and Innovator. A staunch patriot, Dr. Sibal fiercely advocated the vision of designating Filipino-authored books for young Filipino learners. This vision was enabled by the establishment of Alemar’s Bookstore in 1958, and through the foresight and drive of Alegria Rodriguez, who shared in the vision of her husband, she helped galvanized then fledgling Alemar's Bookstore as the place to go for textbooks and school needs, propelling it to become the first established bookstore chains in the country.

CONTACTS

NEWS LETTER

Welcome to the Phoenix Publishing House mailing list sign up form! It's completely free to join and signing up for the list gives you early access to our updates.

We can't wait to fill you in on all the exciting things happening in Phoenix Publishing House. Thank you!

All Right Reserved © 2021

Categories
All Junior High School Values Education – JHS

Values Education Series for the SEDP

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Values Education Series for the SEDP

At present when almost everyone’s value system is slowly deteriorating, the second edition of the Values Education Series may be the answer to the growing need for a reevaluation of values, the core of one’s whole being. It brings into focus the most important areas of one’s life—oneself, one’s community, one’s neighbors, and one’s God.

Author/s:
Level I: Ma. Zilpha Palma-Rallos
Level II, III, and IV: Ma. Victoria L. Tuvilla

Series Coordinator: Monserrat Ruiz-Masbad

Series Project Director: Bro. Rolando R. Dizon, FSC

Level/s: High School

With a stronger drive to instill values, this series—

 • gives weight to the worth of every human being as a creation of God;
 • impresses upon the students the importance of faith in a very confusing world;
 • instills in the students Filipinism, pride in the Filipino heritage and magnifies the importance of family and friends;
 • discusses societal issues, such as freedom, social justice, democracy, and human rights;
 • awakens the students through immersion programs and field trips, to the plight of their less fortunate brothers and sisters and to the sad condition of Mother Earth;
 • encourages parents to play an active role in the value formation of their children;
 • deals with quite sensitive issues, such as sexuality and premarital sex, with openness but with tact; and
 • evolves around the two most important commandments of God—love your neighbor and love God.

The Worktext employs the value-clarification and action-learning approaches in putting one’s values to the fore and in encouraging personal and social action based on these values. Each has a glossary explaining terms as they were used in the text so as to avoid misinterpretation. Every lesson has a module preview presenting as an overview of what the lesson is and a set of desired objectives to be satisfied after each lesson.

The Teachers Guide provides additional lessons as well as suggested class activities and exercises.

Textbook Copyright:

Level I: 1997

Level II: 1997

Level III: 1998

Level IV: 1998

Are you a client?

Get your supporting materials here.

Dr. Ernesto Y. Sibal was one of the few Filipinos in academic publishing who can irrefutably lay claim to these three titles—Patriot, Pioneer and Innovator. A staunch patriot, Dr. Sibal fiercely advocated the vision of designating Filipino-authored books for young Filipino learners. This vision was enabled by the establishment of Alemar’s Bookstore in 1958, and through the foresight and drive of Alegria Rodriguez, who shared in the vision of her husband, she helped galvanized then fledgling Alemar's Bookstore as the place to go for textbooks and school needs, propelling it to become the first established bookstore chains in the country.

CONTACTS

NEWS LETTER

Welcome to the Phoenix Publishing House mailing list sign up form! It's completely free to join and signing up for the list gives you early access to our updates.

We can't wait to fill you in on all the exciting things happening in Phoenix Publishing House. Thank you!

All Right Reserved © 2021

Categories
All IT Series for High School – JHS Junior High School

Developing Useful Computer Applications for Today’s World

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Developing Useful Computer Applications for Today’s World

Developing Useful Computer Applications for Today’s World series is an answer to Philippine education’s call to provide students with student-centered, authentic, and practical learning experiences.

Author/s:
Grade 7, 8, and 9: Dennis Cesar R. Patiño
Grade 10: Raymund C. Sison

Series Designer/Coordinator: Dr. Miguel Q. Rapatan

Level/s: 7, 8, 9, and 10

With this series, students acquire in a direct hands-on way the basic and advanced skills that IT professionals in the industry themselves use in their daily work. Unlike other approaches where students merely become familiar with the nature and conventions of different programming languages, this textbook series focuses on having the students actually design and create specific applications that are widely used today. Thus, with this series, teachers empower the students to gain the IT skills that will make them become productive, responsible, and employable citizens of the country.

 • Student-centered Approach – Students undertake various activities that are very much attuned to their experiences and interests.
 • Inquiry – Students think about and share their ideas regarding a problem question and find out if their initial views are correct.
 • Discussion – Students are guided to understand the topic in a step-by-step manner with the help of flowcharts, screenshots of programming codes, and other illustrations. Screenshots show the expected output thereby making it reader-friendly for the students to follow the programming process.
 • Summary – Students review the key points presented in the chapter.
 • Evaluation – Students demonstrate their understanding of the lesson by answering exercises and reflecting on their learning and the importance of their work.
 • Real-world Applications – Students complete different projects and simulate and develop various small-scale applications that they can immediately use.
 • Rubrics – Students evaluate their projects with the help of rubrics which specify acceptable levels of performance and understanding.
 • Values Integration – Students relate the ethical dimensions of their particular tasks.
 • References – Students can look up other resources to enrich their learning.
 • Teachers Guides, Learning Guides, and Syllabi are readily available for teachers to use; they provide answer keys, additional exercises, and suggestions for doing the different lessons.

Textbook Copyright:

Grade 7: 2014

Grade 8: 2015

Grade 9: 2014

Grade 10: 2015

Are you a client?

Get your supporting materials here.

Dr. Ernesto Y. Sibal was one of the few Filipinos in academic publishing who can irrefutably lay claim to these three titles—Patriot, Pioneer and Innovator. A staunch patriot, Dr. Sibal fiercely advocated the vision of designating Filipino-authored books for young Filipino learners. This vision was enabled by the establishment of Alemar’s Bookstore in 1958, and through the foresight and drive of Alegria Rodriguez, who shared in the vision of her husband, she helped galvanized then fledgling Alemar's Bookstore as the place to go for textbooks and school needs, propelling it to become the first established bookstore chains in the country.

CONTACTS

NEWS LETTER

Welcome to the Phoenix Publishing House mailing list sign up form! It's completely free to join and signing up for the list gives you early access to our updates.

We can't wait to fill you in on all the exciting things happening in Phoenix Publishing House. Thank you!

All Right Reserved © 2021

Categories
All IT Series for High School – JHS Junior High School

Technology and Livelihood Education (LEAP) Series

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Technology and Livelihood Education (LEAP) Series

The textbook series covers three major livelihood component areas, namely, Home Economics (HE), Agriculture and Fishery Arts (AFA), and Industrial Arts (IA).

Author/s:
Josephine C. Bernardino, Estifania Gloria L. Lee, Edita T. Rafael, Maria Gracia A. Fulgencio, and Alma L. Paragas; Coordinator: Estifania Gloria L. Lee

Level/s: 7, 8, 9, and 10

 • Integrates entrepreneurship in all component areas of TLE
 • Features lessons that equip students with skills and values to become positive, productive, market-oriented, and customer-centered
 • Provides activities that develop the capacity of students for self-employment, and suggests pathways to them for further education and training in their chosen careers
 • Responds to the demands of the job market by equipping the students with the crucial knowledge and skills so that they can easily adapt and be flexible enough for employment
 • Teaches students, even at their young age, to learn, earn, and achieve a productive life

Textbook Copyright:

Grade 7: 2013

Grade 8: 2013

Grade 9: 2014

Grade 10: 2015

Are you a client?

Get your supporting materials here.

Dr. Ernesto Y. Sibal was one of the few Filipinos in academic publishing who can irrefutably lay claim to these three titles—Patriot, Pioneer and Innovator. A staunch patriot, Dr. Sibal fiercely advocated the vision of designating Filipino-authored books for young Filipino learners. This vision was enabled by the establishment of Alemar’s Bookstore in 1958, and through the foresight and drive of Alegria Rodriguez, who shared in the vision of her husband, she helped galvanized then fledgling Alemar's Bookstore as the place to go for textbooks and school needs, propelling it to become the first established bookstore chains in the country.

CONTACTS

NEWS LETTER

Welcome to the Phoenix Publishing House mailing list sign up form! It's completely free to join and signing up for the list gives you early access to our updates.

We can't wait to fill you in on all the exciting things happening in Phoenix Publishing House. Thank you!

All Right Reserved © 2021