Categories
All Preschool and Grade School Social studies

Pagpapakatao: Paghuhubog ng Pagkatao para sa Pagtibay ng Bansa

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Pagpapakatao: Paghuhubog ng Pagkatao para sa Pagtibay ng Bansa

Ang Pagpapakatao: Paghuhubog ng Pagkatao para sa Pagtibay ng Bansa ay naglalayong hubugin ang mga kabataan sa mga pagpapahalagang makatutulong upang mapagbuti ang kanilang mga katangian at aktibong makapag-ambag sa pagtibay ng bansa.

Author/s:
Kindergarten 2: Ulalia Gelia Y. Tandog
Grade 1: Leah E. Edodollon
Grade 2: Jakielou T. Alvaro
Grade 3: Ma. Emperatriz C. Gabatbat
Grade 4: Jose B. Dango
Grade 5: Jose B. Dango, Josephine C. Dango, Ma. Emperatriz C. Gabatbat, at Leah E. Edodollon
Grade 6: Mercy N. de Guia

Coordinator/s:
Josephine C. Dango

Level/s: Kindergarten 2; Baitang 1, 2, 3, 4, 5, at 6

Dinisenyo ang serye para sa mga mag-aaral sa 11 antas (mula Kindergarten hanggang Baitang 10). Ang serye ay batay sa Kurikulum ng K to 12 Edukasyon sa Pagpapakatao ng Department of Education (DepEd) kabilang ang mga karagdagang paksa na makatutulong upang higit na mapaunlad ang kanilang pagkatuto.

Ang serye ay sumunod sa proseso ng paglinang sa limang pangunahing kakayahan: pag-unawa, pagninilay, pagsangguni, pagpapasya, at pagkilos.

Mabisang ginamit sa pagbuo ng mga aralin sa seryeng ito ang limang pangunahing kakayahan upang matulungan ang mga mag-aaral, na sa bandang huli, ay makalinang ng mga kaaya-ayang katangian at gawi.

Habang ang mga mag-aaral ay dumaraan sa mga aralin sa serye, matututuhan nila ang mga sumusunod:

 • pagpapakatao at pagiging kasapi ng pamilya;
 • pakikipagkapwa;
 • pagmamahal sa bansa at pakikibahagi sa pandaigdigang pagkakaisa; at
 • pagiging maka-Diyos at preperensiya sa kabutihan.

Ang Pagpapakatao: Paghuhubog ng Pagkatao para sa Pagtibay ng Bansa ay katuwang sa pagsulong ng pambansang adhikain ng edukasyon—makapagbigay ng isang pinagbuting edukasyon na tutulong sa mga indibidwal sa lipunan na makamit ang kanilang mga potensyal bilang isang tao at mapagbuti ang kanilang mga kakayahan at katangian sa loob ng isang pangkat.

Sa katapusan ng programa sa Edukasyon sa Pagpapakatao sa antas primarya, ang mga mag-aaral ay:

 • may masidhing hangaring magtagumpay sa sariling pagsisikap;
 • mapagmahal sa pamilya;
 • mayroong disiplina at maaasahan;
 • may malawak na pag-iisip at maayos na pag-uugali;
 • makabayan at kapaki-pakinabang na mamamayan; at
 • mapagmahal at malalim ang pinag-uugatan ng pananalig sa Diyos.

Are you a client?

Get your supporting materials here.

Dr. Ernesto Y. Sibal was one of the few Filipinos in academic publishing who can irrefutably lay claim to these three titles—Patriot, Pioneer and Innovator. A staunch patriot, Dr. Sibal fiercely advocated the vision of designating Filipino-authored books for young Filipino learners. This vision was enabled by the establishment of Alemar’s Bookstore in 1958, and through the foresight and drive of Alegria Rodriguez, who shared in the vision of her husband, she helped galvanized then fledgling Alemar's Bookstore as the place to go for textbooks and school needs, propelling it to become the first established bookstore chains in the country.

CONTACTS

NEWS LETTER

Welcome to the Phoenix Publishing House mailing list sign up form! It's completely free to join and signing up for the list gives you early access to our updates.

We can't wait to fill you in on all the exciting things happening in Phoenix Publishing House. Thank you!

All Right Reserved © 2021

Categories
All Preschool and Grade School Social studies

Kalinangan

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Kalinangan

Magpakatalino at damhin ang pagiging Pilipino!

Malaman at komprehensibo, ang pinakabagong edisyon ng Kalinangan ang serye para sa mas mayamang pag-aaral ng sibika at kultura, heograpiya, at kasaysayan ng Pilipinas.

Author/s:
Irene C. de Robles, Zenaida Z. Agbon, Aurelia T. Molave, Fe B. Mangahas, Lito A. Palomar, at Lidinila M. Luis-Santos; Awtor-Koordineytor: Carolina P. Danao

Level/s: Baitang 1, 2, 3, 4, 5, at 6

Mga katangian ng Kalinangan:

 • Alinsunod sa Basic Education Curriculum 2006 kaya’t binigyang-diin ang pagsasanib ng mga aralin sa Sining, Kabuhayan, Edukasyong Pangkatawan, at iba pang asignatura
 • Naglalaman ng malawak at napapanahong mga datos at estadistika tungkol sa Pilipinas
 • Nakapaloob ang maraming pagsasanay na lilinang sa life skills ng mga mag-aaral tulad ng pakikisalamuha sa ibang tao, paglutas ng mga suliranin, paggawa ng mga desisyon, mga kasanayang pangkabuhayan, at iba pa
 • Tiniyak sa seryeng ito ang pagpapaunlad sa mga aralin at pagsasanay sa tunguhing mahasa ang HOTS o Higher Order Thinking Skills ng mga mag-aaral
 • Inter-aktibo at integratibo

 

Mga Komponent:

 • Batayang Aklat—Organisado at analitiko, ito ay naglalaman ng mga araling higit pa sa nakasaad sa kurikulum. Ang mga aklat ay nakatuon sa pagtuturo ngpagkakakilanlan, mga kaugalian at pagpapahalagang Pilipino, kahalagahan ng paggawa, mga gawain sa musika, sining, at edukasyon sa pagpapalakas ng katawan, heograpiya, at kasaysayan.
 • Manwal ng Guro—Detalyado at malaman sa impormasyon, ito ay binubuo ng sumusunod na bahagi: panimula, pangkalahatang layunin, paglulunsad ng yunit, layunin ng aralin, paksa, kagamitan, karagdagang kaalaman sa guro, pamaraan, at pagsusulit para sa yunit.

Karapatang-Ari:

Baitang 1: 2008

Baitang 2: 2008

Baitang 3: 2008

Baitang 4: 2008

Baitang 5: 2008

Baitang 6: 2008

Are you a client?

Get your supporting materials here.

Dr. Ernesto Y. Sibal was one of the few Filipinos in academic publishing who can irrefutably lay claim to these three titles—Patriot, Pioneer and Innovator. A staunch patriot, Dr. Sibal fiercely advocated the vision of designating Filipino-authored books for young Filipino learners. This vision was enabled by the establishment of Alemar’s Bookstore in 1958, and through the foresight and drive of Alegria Rodriguez, who shared in the vision of her husband, she helped galvanized then fledgling Alemar's Bookstore as the place to go for textbooks and school needs, propelling it to become the first established bookstore chains in the country.

CONTACTS

NEWS LETTER

Welcome to the Phoenix Publishing House mailing list sign up form! It's completely free to join and signing up for the list gives you early access to our updates.

We can't wait to fill you in on all the exciting things happening in Phoenix Publishing House. Thank you!

All Right Reserved © 2021

Categories
All Preschool and Grade School Social studies

Pilipino: Lahing Makabayan

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Pilipino: Lahing Makabayan

Ang serye sa Araling Panlipunan na huhubog sa kabataan upang maging maka-Diyos, makabayan, makatao, at makakalikasan.

Author/s:
Ernestina M. De Guzman, Wivina H. Migriño, Imelda M. Manahan, Ma. Joan S. Samson, Anita P. Enecilla, at Lucia R. Limpin; Koordineytor Gng. Gloria L. Cruz; Project Director: Sr. Josefina F. Nebres, ICM

Level/s: Prep; Baitang 1, 2, 3, 4, 5, at 6

Alinsunod sa Basic Education Curriculum (BEC), sadyang ipinaloob sa seryeng Pilipino: Lahing Makabayan ang integrasyon sa ibang asignatura—Wika, Sining, Musika, Agham, at Edukasyon sa Pagpapalakas ng Katawan. Sa pamamagitan din ng seryeng ito, nililinang ang kaalaman ng bawat mag-aaral tungo sa pambansang pagkakakilanlan at pagpapaunlad ng kabuhayan.

 • Tumatalakay sa mahahalagang isyung hindi matatagpuan sa ibang aklat
 • Nagbibigay-daan sa mapanuri at malikhaing pag-iisip tungo sa makabuluhang pagpapasiya sa iba’t ibang usapin
 • Pinalalawak ang kaisipan ng bawat mag-aaral upang maging produktibong mamamayang Pilipino
 • Ang buong serye ay inihanda para sa bawat mag-aaral upang makatugon sa pangangailangan sa asignaturang sibika at kultura.

 

Mga Komponent:

 • Batayang Aklat—Naglalaman ng makabagong mga pananaw, napapanahong mga halimbawa, at mga
  usaping nagpapalalim sa ugnayan ng sangkatauhan kasama ang kapwa, ang kapaligiran, at mga bagay na magpapatatag sa diwang makabayan ng bawat Pilipino. Binibigyang-diin din dito ang mga aspekto kung saan hinuhubog ang kabataan upang hindi lamang maging makatao at makakalikasan kundi upang maging maka-Diyos.
 • Patnubay ng Guro—Nagbibigay-gabay sa mga guro upang lalong maging epektibo ang pagkatuto ng bawat mag-aaral nang sa gayo’y maging makabuluhan sa kanilang buhay.

Karapatang-Ari:

Prep: 2003

Baitang 1: 2003

Baitang 2: 2003

Baitang 3: 2003

Baitang 4: 2003

Baitang 5: 2003

Baitang 6: 2003

Are you a client?

Get your supporting materials here.

Dr. Ernesto Y. Sibal was one of the few Filipinos in academic publishing who can irrefutably lay claim to these three titles—Patriot, Pioneer and Innovator. A staunch patriot, Dr. Sibal fiercely advocated the vision of designating Filipino-authored books for young Filipino learners. This vision was enabled by the establishment of Alemar’s Bookstore in 1958, and through the foresight and drive of Alegria Rodriguez, who shared in the vision of her husband, she helped galvanized then fledgling Alemar's Bookstore as the place to go for textbooks and school needs, propelling it to become the first established bookstore chains in the country.

CONTACTS

NEWS LETTER

Welcome to the Phoenix Publishing House mailing list sign up form! It's completely free to join and signing up for the list gives you early access to our updates.

We can't wait to fill you in on all the exciting things happening in Phoenix Publishing House. Thank you!

All Right Reserved © 2021