S FLORANTEATLAURA

Florante at Laura (Marquez)

 

 

            Kabilang ang Florante at Laura sa Pilipino Klasiks ng Phoenix Publishing House, Inc. Isa itong natatanging genre ng akdang pampanitikan na naglalayong magpayaman sa kaalaman at mapanuring pagpapahalaga sa panitikan tungo sa pagiging mabisang komyunikeytor sa Filipino.

 

 

Florante at Laura

 

Editor-Koordineytor:   Servillano T. Marquez, Jr.

 

           Mga Editor:   Concepcion D. Javier
  Florante C. Garcia

 

florante
florante 2