S KNM 3RD

Kasaysayan ng Mundo, Ikatlong taon

 

Masinsing itinuturo ng binagong aklat ang iba’t ibang panahong bumubuo samakulay na kasaysayan ng daigdig. Mahusay na sinala ang mga aral at saloobing napapaloob sa bawat leksiyon at iniugnay ang mga ito sakasalukuyang panahon.

SERYE NG PHOENIX SA ARALING PANLIPUNAN

Kasaysayan ng Mundo

INIWASTO AT ISINAPANAHONG EDISYON

PARA SA IKATLONG TAON

Mga Awtor: Bro. Andrew Gonzalez, FSC at

Cristina Alverez

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Naghahandog ng komprehensibong pagtuturo sa kasaysayan ng ating mundo!kasaysayan ng mundo

random 6