S PAAKD K12

Padayon Araling Asyano at Kasaysayan ng Daigdig K to 12

 

Hinuhubog ang kabataaan upang maging “mamamayang mapanuri,mapagnilay, responsable, produktibo, makakalikasan, makabansa, at makatao, na may pambansa at pandaigdigang pananaw at pagpapahalaga sa mga usapin sa lipunan sa Pilipinas, Asya, at daigdig sa nakaraan at kasalukuyan, tungo sa pagpanday ng kinabukasan” gamit ang mga kaalaman,kasanayan, at kakayahan ng iba’t ibang disiplina ng agham at araling panlipunan.

 

Padayon: Araling Panlipunan sa Siglo 21

Padayon araling panlipunan sa siglo 21

Historia

Kalakip ng serye ang sumusunod: 1. Learning Guide

Awtor:

Ronaldo Mactal, PhD

Project Consultant:

 Miguel Q. Rapatan, PhD