KOMUNIKASYON AT PANANALIKSIK

Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino

 

Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika
at Kulturang Pilipino

komunikasyon-at-pananaliksik-pluma

Pinagyamang Pluma Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino Nakabatay ito sa mga kasanayan sa pagkatutong itinatakda ng Kurikulum para sa K to 12 ng Kagawaran ng Edukasyon.

Nagtataglay ng mga babasahin, mga gawain, mga pagtataya, at mga pagpapahalagang iniangkop sa kakayahan at interes ng mga mag-aaral upang maging makabuluhan, napapanahon, kawili-wili,
nakalilinang ng kritikal at mapanuring pag-iisip, at nakapaghahanda sa mga mag-aaral sa mga pagsubok at realidad ng totoong buhay.

Mga Awtor: Alma M. Dayag at Mary Grace G. del Rosario

Copyright 2016