PAGBABASA AT PAGSUSURI

Pagbasa at Pagsusuri ng Iba't Ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik

 

Pagbasa at Pagsusuri ng Iba't-ibang
Teksto Tungo sa Pananaliksik

pagbasa-at-pagsusuri-pluma

Pinagyamang Pluma Pagbasa at Pagsusuri ng Iba’t Ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik

Nakabatay ito sa mga kasanayan sa pagkatutong itinatakda ng Kurikulum para sa K to 12 ng Kagawaran ng Edukasyon. 

Nagtataglay ng mga babasahin, mga gawain, mga pagtataya, at mga pagpapahalagang iniangkop sa kakayahan at interes ng mga mag-aaral upang higit namaging makabuluhan, napapanahon, kawili-wili, nakalilinang ng kritikal at mapanuring pag-iisip, at makapaghahanda sa mga mag-aaral sa mga pagsubok at realidad ng totoong buhay.Mga Awtor: Alma M. Dayag at Mary Grace G. del Rosario

Copyright 2016